ADREÇA DE CORREU D'ORETO DOMÉNECH

oretoescola@gmail.com

25 de maig del 2010

El que s'estila és el "lip dub"

El "lip dub" el podríem traduir com "doblatge de llavis". Consisteix a fer el "playback" d'una cançó i gravar un vídeo no-professional, però que quede guapet. Ací vos deixe el de la Universitat de Vic, ara en versió completa.

Doncs res, ja ho sabeu, això és el que vos espera quan arribeu a la universitat... ;-D


11 de maig del 2010

EXAMEN FINAL SEGON A(foto extreta de oasisdeisa)


Ací teniu el que heu de repassar per a l'examen de dijous 20 de maig (batxillerat A) . En aquesta ocasió teniu una ajudeta perquè vos dic com seran les qüestions B del tercer apartat de l'examen. També vos deixe alguns enllaços fets per altres companys professors per si voleu repassar algun punt concret.


1. Comprensió del text

a. Descriure el tema i les parts bàsiques del text.
b. Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. EL RESUM

AQUESTES DUES PRIMERES SÓN FIXES

c. Identificar la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text.
d. Identificar el registre (formal/informal) i la varietat geogràfica (català oriental/català occidental) especificant els trets corresponents que apareixen al text.
e. Identificar recursos expressius o tipogràfics presents al text: metàfora, metonímia, hipèrbole, tipus de lletra, cometes, etc.
f. Identificar les veus del discurs.
g. Identificar i justificar les marques de modalització del text.

2. Anàlisi lingüística del text

a. Qüestions sobre aspectes bàsics de la pronúncia: distinció entre vocals obertes i tancades (o/e), entre consonants sibilants sordes i sonores. FONET
b. Qüestions sobre l’ús dels temps verbals: alteració de les referències temporals d’un fragment (ex.: de present a passat, de passat a present). VERBS
c. Qüestions sobre aspectes sintàctics i discursius: identificació de les funcions sintàctiques en una oració, mecanismes gramaticals de referència (funció d'un pronom i a què fa referència, si el que és relatiu o conjunció i assenyalar-ne l'antecedent, explicar la dixi en el text o assenyalar els connectors del text i dir de quin tipus són). FEBLES i RELATIUS
d. Qüestions de lèxic, semàntica, fraseologia i terminologia: definir o donar un sinònim, un antònim, hiperònim o un hipònim de mots o termes extrets del text; explicar (per mitjà d’un sinònim o d’una definició) el significat d’unitats fraseològica extretes del text o generar una frase en què es faça servir correctament mots, termes o unitats fraseològiques extrets del text. LÈXIC

3. Expressió i reflexió crítica

a. Qüestions de literatura

9. Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual.
13. Descriu les característiques bàsiques de l’escriptura teatral actual.
14. Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació amb el món audiovisual.
16. Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos sobre la nostra realitat contemporània. Explica-ho.

b. La segona qüestió

1. Reflexiona sobre les adaptacions d'obres literàries al cinema o al teatre.
2. Elabora una opinió personal sobre les idees del text.


Criteris generals d’avaluació

1. Comprensió del text. Puntuació: 3 punts

a) Descriure el tema i les parts bàsiques del text. (1 punt)
b) Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. (1 punt)
c) (0’5 punts)
d) (0’5 punts)

2. Anàlisi lingüística del text. Puntuació: 3 punts

a) (1 punt): si es desconeix la resposta d’un dels ítems sobre pronunciació, cal deixar-la en blanc, ja que, si la resposta és incorrecta, descompta el valor corresponent.
b) (1 punt)
c) (1 punt)

3. Expressió i reflexió crítica. Puntuació: 4 punts

a) (2 punts)
b) (2 punts)

En els apartats de Comprensió del text i d’Expressió i reflexió crítica, les respostes es valoraran més positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i els conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica.

Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0’05 punts per error. Les faltes repetides no es comptaran (p.e.: del home/del home o Castello/Castello, 1 falta; però, del hort/del home o Castello/qüestio, 2 faltes). El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0.

Gràcies a la feina feta pels professors Alícia Alcaraz, Josep Alandete i Robert Escolano de qui vos he enllaçat materials.8 de maig del 2010

Pràctiques de lectura i dictats(imatge extreta d'interescola.com)

Hola!!

Ací teniu un lloc on practicar lectura i dictats dels del vostre ordinador. En teniu de nivell mitjà i superior.

També podeu seguir un CURS COMPLET online, aquest més enfocat a preparar els exàmens de la JQCV. Podeu preparar-vos ara o guardar-ne l'adreça a "Adreces d'interés" per a practicar en l'estiu.


Bon dissabte assolellat!