ADREÇA DE CORREU D'ORETO DOMÉNECH

oretoescola@gmail.com

7 de maig del 2012

Una experiència didàctica... "Lliures volen"

 
Aquest blog és el resultat d'una experiència educativa de tres cursos de durada la qual, actualment, done per acabada. Ara em trobe amb els meus alumnes a Facebook i a Twitter... Intente una nova experiència d'ensenyament del català i de reflexió sobre les actituds lingüístiques mitjançant les xarxes socials i altres eines TIC... Podeu trobar algunes reflexions sobre la feina feta aquests tres cursos al blog ACÍ 

I podeu usar tot el hi ha ací publicat, si ho necessiteu per a vosaltres o per als vostres alumnes. 

Una abraçada! OretoExamen PAU


Benvolguts i benvolgudes,

ací teniu un esquema amb allò que entrarà per al proper examen. Teniu alguns apartats amb enllaços per poder-ne ampliar algun aspecte. Molta sort!1. Comprensió del text 

a. Descriure el tema i les parts bàsiques del text. 
b. Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. 


c. Identificar la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text. d. Identificar el registre (formal/informal) i la varietat geogràfica especificant els trets corresponents que apareixen al text. 
e. Identificar recursos expressius o tipogràfics presents al text: metàfora, metonímia, hipèrbole, tipus de lletra, cometes, etc. 
f. Identificar les veus del discurs. 
g. Identificar i justificar les marques de modalització del text. 

 2. Anàlisi lingüística del text 

a. Qüestions sobre aspectes bàsics de la pronúncia: distinció entre vocals obertes i tancades (o/e), entre consonants sibilants sordes i sonores. 


b. Qüestions sobre l’ús dels temps verbals: alteració de les referències temporals d’un fragment (ex.: de present a passat, de passat a present). c. Qüestions sobre aspectes sintàctics i discursius: identificació de les funcions sintàctiques en una oració, mecanismes gramaticals de referència (funció d'un pronom i a què fa referència, si el que és relatiu o conjunció i assenyalar-ne l'antecedent, la dixi personal, social, espacial i temporal). 
d. Qüestions de lèxic, semàntica, fraseologia i terminologia: definir o donar un sinònim, un antònim, hiperònim o un hipònim de mots o termes extrets del text; explicar (per mitjà d’un sinònim o d’una definició) el significat d’unitats fraseològica extretes del text o generar una frase en què es faça servir correctament mots, termes o unitats fraseològiques extrets del text. 

 3. Expressió i reflexió crítica 

a. Qüestions de literatura 

b.La segona qüestió serà oberta, tot i que vinculada amb el text de l’opció triada. En general, servirà perquè l’estudiant produïsca un text (al voltant de 150 paraules) en què mostrarà la seua competència comunicativa i, segons els casos, la seua capacitat per adonar una opinió raonada, per a reelaborar informació pròpia i la que puga fornir-li el text, per a connectar el contingut del text amb lectures i amb experiències pròpies, etc. Si el text de l’opció triada és literari, aquesta pregunta podrà consistir en un comentari expositiu i argumentatiu sobre algun aspecte que vincule la literatura amb la societat i amb l’experiència personal: reflexió sobre l’adaptació d’alguna obra literària al cinema; reflexió sobre la creació literària personal; reflexió sobre els propis hàbits lectors (literatura, premsa, còmics, etc.); ressenya crítica sobre una lectura; redacció d’un text narratiu connectat amb el contingut del text de l’opció triada i basat en experiències pròpies, etc. Si el text de l’opció triada no és literari, aquesta pregunta podrà consistir a elaborar un text de característiques i de tema semblants però basat en informació pròpia; valorar el contingut o les opinions del text de l’opció triada; redactar una crònica sobre una pel•lícula de temàtica connectada amb el text de l’opció triada; etc. 

 Criteris generals d’avaluació 

1. Comprensió del text. Puntuació: 3 punts 

a) Descriure el tema i les parts bàsiques del text. (1 punt) 
b) Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. (1 punt) 
c) (0’5 punts) 
d) (0’5 punts) 

 2. Anàlisi lingüística del text. Puntuació: 3 punts

a) (1 punt): si es desconeix la resposta d’un dels ítems sobre pronunciació, cal deixar-la en blanc, ja que, si la resposta és incorrecta, descompta el valor corresponent. 
b) (1 punt) 
c) (1 punt) 

 3. Expressió i reflexió crítica. Puntuació: 4 punts 

a) (2 punts) 
b) (2 punts) 

En els apartats de Comprensió del text i d’Expressió i reflexió crítica, les respostes es valoraran més positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i els conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica. Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0’05 punts per error. Les faltes repetides no es comptaran (p.e.: del home/del home o Castello/Castello, 1 falta; però, del hort/del home o Castello/qüestio, 2 faltes). El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0. 


A continuació, alguns enllaços per saber més sobre els aspectes de literatura que entren al proper examen: 

(Enric Iborra ha elaborat les preguntes 11 i 12)