ADREÇA DE CORREU D'ORETO DOMÉNECH

oretoescola@gmail.com

28 de novembre del 2011

EXAMEN PAU SEGON DE BATXILLERAT

Ací teniu el que heu de repassar per a l'examen de DIMECRES 7 DE DESEMBRE DE 14 A 15.30 PER A SEGON DE BATXILLERAT. També vos deixe alguns enllaços AMB ACTIVITATS per si voleu repassar algun punt concret.


1. Comprensió del text

a. Descriure el tema i les parts bàsiques del text.
b. Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. EL RESUM

AQUESTES DUES PRIMERES SÓN FIXES

c. Identificar la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text.
d. Identificar recursos expressius o tipogràfics presents al text: metàfora, metonímia, hipèrbole, tipus de lletra, cometes, etc.

2. Anàlisi lingüística del text

a. Qüestions sobre l’ús dels temps verbals: alteració de les referències temporals d’un fragment (ex.: de present a passat, de passat a present). ACTIVITATS: VERBS
b. Qüestions de lèxic, semàntica, fraseologia i terminologia: definir o donar un sinònim, un antònim, hiperònim o un hipònim de mots o termes extrets del text; explicar (per mitjà d’un sinònim o d’una definició) el significat d’unitats fraseològica extretes del text o generar una frase en què es faça servir correctament mots, termes o unitats fraseològiques extrets del text. ACTIVITATS: LÈXIC

3. Expressió i reflexió crítica

a. Qüestions de literatura (la numeració correspon a la de l'ordenació de les 16 preguntes que van)


6. Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la 
postguerra fins a finals dels anys 70. 
8. Explica les característiques més importants de la producció poètica de Salvador 
Espriu. 
9. Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual. 
10. La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-ho i 
raona-ho.


b. La segona qüestió (ens cenyirem a aquestes dues possibilitats)

1. Reflexiona sobre les adaptacions d'obres literàries al cinema, al teatre o a la música.
2. Elabora una opinió personal sobre les idees del text.

Criteris generals d’avaluació

1. Comprensió del text. Puntuació: 3 punts

a) Descriure el tema i les parts bàsiques del text. (1 punt)
b) Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. (1 punt)
c) (0’5 punts)
d) (0’5 punts)

2. Anàlisi lingüística del text. Puntuació: 3 punts

a) (1 punt): si es desconeix la resposta d’un dels ítems sobre pronunciació, cal deixar-la en blanc, ja que, si la resposta és incorrecta, descompta el valor corresponent.
b) (1 punt)
c) (1 punt)

3. Expressió i reflexió crítica. Puntuació: 4 punts

a) (2 punts)
b) (2 punts)

En els apartats de Comprensió del text i d’Expressió i reflexió crítica, les respostes es valoraran més positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i els conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica.

Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0’05 punts per error. Les faltes repetides no es comptaran (p.e.: del home/del home o Castello/Castello, 1 falta; però, del hort/del home o Castello/qüestio, 2 faltes). El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0.


Gràcies a la feina feta pels professors 
Alícia Alcaraz, Josep Alandete i Robert Escolano 
de qui vos he enllaçat alguns materials.